Diplomová práca "Recyklácia príbehov"

Kolekcia obrazov „Recyklácia príbehov“ je po koncepčnej stránke veľmi vyvážená. Autor v nej myšlienkovo zasahuje do svojej predošlej činnosti a tak aj obsahová podstata celej kolekcie sa rodila podstatne dlhšie, ako v období prípravy na realizáciu Diplomovej práce. Branislav Kristín vo svojich obrazových kompozíciách využíva fragmenty svojich grafík a následne ich prehodnocuje počítačovými zásahmi. Do kompozícií pretransformovaných grafických fragmentov vstupuje ešte kresbovými a maliarskymi zásahmi. V konečnom dôsledku ako celok vystupuje do popredia určitá „koláž“ jednotlivých fragmentov vytvárajúcich kompozičný celok. Branislav Kristín v spojení jednotlivých kompozičných prvkov vytvára nový priestor v ktorom aj keď pôvodne vystupovali realistické, či reálne fragmenty grafických výsekov, v novej podstate nadobúdajú iný zmysel a dopĺňajú celkovú štruktúru.

Na základe predošlého poznania zámeru autora o prehodnotenie vnútorných podstát jeho vlastných myšlienkových pochodov z minulosti v podobe počítačom prehodnotených grafických  fragmentov a následného vytvorenia novej „reality“ ďalšími výtvarnými vstupmi dochádzame k záveru, že Branislav Kristín v predkladanej Diplomovej práci dospel k stupňu, kedy jeho snaha o prehodnotenie vlastných myšlienok a pohľadov nachádza priestor aj pre tretieho, či ďalšieho účastníka, diváka, ktorého vťahuje a umožňuje mu vytvárať si vlastné kompozície v štruktúrach a meditovať tak v priestore danom autorom. Tým zrejme naplnil podstatu svojho zámeru pre seba a nesporne aj pre vnímateľa.

Branislav Kristín vo svojej práci vychádza z vlastnej potreby vyjadriť sa daným spôsobom, používa „výtvarnú reč“, ktorá je jemu vlastná v predkladanej Diplomovej práci je zvládnutá v plnej miere.

Branislav Kristín v Diplomovej práci dospel k prehodnocovaniu svojich vlastných postupov z minulosti, vytvára priestor pre vznik novej reality nie len pre seba, ale aj pre vnímateľa. Dosiahol vo svojej kolekcii stupeň, kedy sa z výtvarného dekoratívneho artefaktu, stáva výtvarné dielo schopné komunikovať nie len povrchovo, ale aj vnútorne.

 

                                                                                                                         Mgr. Peter Krivda